تاریخ 1397/03/02 زمان 16:41:52 بازدید 314
انتصاب معاون فني و معاون اجرايي بيمارستان كيش

در پي تغييرات چارت سازماني طي احكام جداگانه اي آقاي دكتر محمد امين افراسيابي به عنوان معاون فني و آقاي امير اميركياني به عنوان معاون اجرايي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش منصوب شدند.{جهت مشاهده متن خبر لطفا كليك كنيد}

در پي تغييرات چارت سازماني طي احكام جداگانه اي آقاي دكتر محمد امين افراسيابي به عنوان معاون فني و آقاي امير اميركياني به عنوان معاون اجرايي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش طبق برنامه ريزي هاي انجام شده در راستاي بهبود خدمات درماني به مراجعه كنندگان و رسيدگي هرچه بيشتر به شرايط گيرندگان خدمات درماني ، تغييرات نهايي در چارت سازماني بيمارستان به تصويب رسيد و به دنبال آن طي احكام جداگانه اي آقاي دكتر محمدامين افراسيابي بعنوان معاون فني و همينطور آقاي امير اميركياني به عنوان معاون اجرايي در چارت جديد منصوب شدند.

گفته مي شود بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش با 65 تخت بستري تنها مركز تخصصي درماني در اين جزيره مي باشد و زير نظر هيأت امنا اداره مي شود.