تقويم كميته ها

  • 1400/01/15
  • 14:34:42
  • 5502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كميته هاي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي در سال 1402

 

 

ردیف

نام کمیته ها

رئيس كميته

دبير كميته

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1

اجرايي-  پایش و سنجش کیفیت

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

نوزدهم

هجدهم هجدهم نوزدهم هجدهم نوزدهم نوزدهم هفدهم پانزدهم بيستم هجدهم شانزدهم

2

مدیریت خطر حوادث  و بلایا

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

-

بيستم

-

چهاردهم

-

سيزدهم

-

دهم

-

سيزدهم

-

نهم

3

آموزش

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

بيستم

-

بيست و يكم - بيست و دوم

-

بيست و سوم

-

بيستم - يازدهم

-

4

مرگ و میر و عو ارض ، آسیب شناسی و نسوج

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

5

اخلاق باليني و انطباق

رئيس بيمارستان

عالم ايماني

-

- هفتم - هشتم - نهم - دوازدهم - نهم

-

6

بهداشت محیط

رئيس بيمارستان

سمانه فخاري

سي ام شانزدهم سي ام - سي ام - سي ام - بيست و نهم - سي ام -

7

اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات

رئيس بيمارستان

سميه مهمان نواز

سي بيست و هشتم

- بيست و هشتم - بيست و هشتم - بيست و ششم - بيست و هشتم - بيست و پنجم -

8

ارتقاء خدمات راهبردي بخش اورژانس و فوريت ها

رئيس بيمارستان

زهرا اميري بيست و هشتم - بيست و هفتم - بيست و پنجم - بيست و پنجم

-

بيست و هفتم

-

بيست و چهارم

-

9

اقتصاد درمان

رئيس بيمارستان

سهام غلامي

- سيزدهم -

بيست و چهارم

- بيست و هفتم - بيست و چهارم - بيست و چهارم - بيست و سوم

10

دارو   ، درمان و تجهيزات پزشكي

رئيس بيمارستان

دكتر مرضيه رفيعي

-

سي و يكم

-

ششم

-

پنجم

-

هفتم

-

پنجم

-

پنجم

11

آنتي بيوتيك استوار شيپ

رئيس بيمارستان

دكتر مرضيه رفيعي

-

- بيست و پنجم - - بيست و دوم - - بيست و سوم -

-

بيست و چهارم

12

طب انتقال خون

رئيس بيمارستان

جواد ولي زاده

-

دوازدهم

-

دوازدهم

-

دوازدهم

-

چهار

-

هفتم

-

هفتم

13

کنترل عفونت

رئيس بيمارستان

فاطمه احمدي

بيست و چهارم - بيست و پنجم - بيست و ششم - بيست و هفتم - بيست و سوم - بيست و ششم

-

14

گردشگري و تبليغات

رئيس بيمارستان

رويا اميري

-

دوازدهم

-

بيستم

-

بيستم

-

بيستم

-

نوزدهم

-

سيزدهم

15

حفاظت فنی و بهداشت کار

رئيس بيمارستان

نسترن اميدي

-

يازدهم

-

يازدهم - يازدهم - يازدهم - يازدهم - پانزدهم

16

مرگ و مير پره ناتال

رئيس بيمارستان

سميرا احمدوند يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها

يكشنبه ها

يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها

17

مرگ كودكان 1-59 ماهه

رئيس بيمارستان

سميرا احمدوند

يكشنبه ها

يكشنبه ها

يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها

يكشنبه ها

يكشنبه ها يكشنبه ها يكشنبه ها

18

ترويج زايمان طبيعي و ايمن

رئيس بيمارستان

فاطمه گودرزي

بيست و نهم - بيست و دوم - بيست و يكم - بيست و دوم

-

بيست و يكم - چهارم

-

19

ترويج تغذيه با شير مادر

رئيس بيمارستان

فاطمه گودرزي

بيست و نهم

-

- چهارم -

-

بيست و دوم

-

- چهارم -

-

20

RCA

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

21 ايمني بيمار رئيس بيمارستان ايمان الوندي - هفدهم دهم - - هشتم - - هشتم - - بيستم
22 تغذيه

رئيس بيمارستان

مهشيد پرتانيان - - - ششم - - - هفتم - - - پنجم

23

منابع انساني

رئيس بيمارستان

سهام غلامي

-

نوزدهم

-

هفدهم

-

چهاردهم

-

سوم

-

دهم - هفتم

24

طبقه بندي شغل و مشاغل

رئيس بيمارستان

سهام غلامي

-

ششم

-

بيست و ششم

-

بيست و يكم

-

بيست و دوم - بيست و پنجم

-

چهاردهم
25 تنبيه و تشويق رئيس بيمارستان سهام غلامي شانزدهم بيست و پنجم بيست و نهم بيست و نهم بيست و نهم بيست و نهم بيست و نهم بيست و نهم بيست و نهم بيست و نهم بيست و نهم بيست و نهم

26

مديران

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

27 تبليغات و روابط عمومي رئيس بيمارستان مهشيد ذاكر - هفتم سوم سوم چهارم چهارم چهارم سوم ششم سوم سوم دوم
28 شوراي فرهنگي رئيس بيمارستان عالم ايماني - - هفتم - هشتم - نهم - دوازدهم - نهم -
29 رفاهي رئيس بيمارستان سهام غلامي - نوزدهم - هفدهم - چهاردهم - سوم - دهم - هفتم
30 پيشنهادات رئيس بيمارستان عليرضا حسن پور ببيست و نهم - - هفتم - - دهم - - هفدهم - -