برنامه تلویزیون

برنامه تلویزیونی آموزش، همگانی بیمارستان کیش

 
تاریخ عنوان پزشک مهمان

1400/08/06

سكته مغزي

دكتر فارغ بال

1400/08/13

افسردگي در زنان

دكتر جهانباني

1400/08/20

ديابت

دكتر فتح آبادي

1400/08/26

فشارخون

دكتر سمناني

-