برنامه كلينيك هاي تخصصي وفوق تخصصي بيمارستان وكلينيك امام علي(ع)
از تاریخ 1397/04/02 تا تاریخ 1397/04/09

نوجه نمایید برنامه کلینیک ها به صورت هفتگی می باشد و ابتدای هر هفته برنامه جدید جایگزین می شود
نوجه نمایید در جدول پایین حرف ک مخفف کلینیک امام علی و حرف ب مخفف بیمارستان کیش می باشد
دانلود برنامه

زنان و زايمان

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر فرشته دارابيان متخصص زنان و زايمان ک- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- عصر ک- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر -
دكتر سيمين شرفي متخصص زنان و زايمان ب- صبح ك-صبح ب- صبح - ب- صبح ك-صبح -
دكتر سلما رضوي متخصص زنان و زايمان ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ک- صبح و عصر ب- صبح و عصر ک- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

بيماريهاي داخلي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر مصطفي نادعلي نژاد متخصص بيماريهاي داخلي ك-صبح ك-صبح ب- صبح ب- صبح ك-صبح ب- صبح -
دكتر محسن نقيبي متخصص بيماريهاي داخلي - - ک- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ک- صبح و عصر ب- صبح
دكتر سعيد ناظر متخصص بيماريهاي داخلي ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح ک- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر -

راديولوژي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر سيد سعيد هاشمي متخصص راديولوژي ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

بيهوشي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر نويد زمانيان متخصص بيهوشي ب- عصر - - - - - -
دكتر عليرضا چمني متخصص بيهوشي - ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر -

روانپزشكي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر اميد يحيي زاده متخصص روانپزشكي - - - ک- صبح و عصر ک- صبح و عصر ک- صبح و عصر ك-صبح

پزشكي عمومي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر سارا تجلي دكتراي پزشكي عمومي - ك- عصر - - ب- صبح ب- عصر ك-صبح
دكتر نگين ميرزائي دكتراي پزشكي عمومي ب- صبح ك-صبح ك-صبح ب- صبح ك-صبح ب- صبح ب- صبح
دكتر محمود نورشاد دكتراي پزشكي عمومي ك- عصر - ب- عصر ك-صبح ب- عصر ك- عصر ك- عصر
دكتر مهران روشن ريشهري دكتراي پزشكي عمومي ك-صبح ب- عصر - ك- عصر - ك-صبح ب- عصر
دكتر محمد امير مستوفيان دكتراي پزشكي عمومي ب- عصر ب- صبح ب صبح - ک عصر ب- عصر ك- عصر - -

جراحي عمومي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر نرجس سروش متخصص جراحي عمومي ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- صبح

جراحي مغز واعصاب

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر سعيد فارغ بال متخصص جراحي مغز واعصاب ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح -

گوش،حلق و بيني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر زهرا زلف خاني متخصص گوش،حلق و بيني - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح
دكتر مجيد نصيري متخصص گوش،حلق و بيني ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - - - -

كودكان و نوزادان(اطفال)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر رامش دانشمند متخصص كودكان و نوزادان(اطفال) - - - - - ب- عصر ب- صبح
دكتر فرزان فرهمند فوق تخصص كودكان و نوزادان(اطفال) ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح -

جراحي كليه و مجاري ادراري(اورولوژي)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر محمد امين افراسيابي متخصص جراحي كليه و مجاري ادراري(اورولوژي) ب- عصر - ب- عصر - ب- عصر - -

مامايي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
كارشناس طاهره محمد غريب كارشناس مامايي ب- صبح ب- عصر ب- صبح ب- عصر ب- صبح ب- صبح ب- صبح
كارشناس مريم رهنما رود پشتي كارشناس مامايي ب- عصر ب- صبح ب- عصر ب- صبح ب- عصر - -
كارشناس فاطمه گودرزي كارشناس مامايي - - - - - ب- عصر -

چشم پزشكي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر حسين اسحاقيه ميبدي متخصص چشم پزشكي ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

ارتوپدي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر علي محتشمي فوق تخصص ارتوپدي ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر -

داخلي عفوني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر پرستو خيرانديش متخصص داخلي عفوني - - - - - ک- صبح و عصر ك-صبح

تغذيه

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
كارشناس پريسا پرويزي كارشناس تغذيه ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح -
كارشناس گلنوش كرمي كارشناس تغذيه ك- عصر ك- عصر ك- عصر ك- عصر ك- عصر ك- عصر -

شنوايي سنجي(اديولوژي)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
كارشناس ساناز ع كشاورزي كارشناس شنوايي سنجي(اديولوژي) - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

پوست،مو و زيبايي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر غلامعلي شهامي متخصص پوست،مو و زيبايي - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

گوارش و كبد

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر كتايون همايون فوق تخصص گوارش و كبد - - - - - - ب- صبح

قلب و عروق

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر سودابه نجاتي متخصص قلب و عروق ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

روانشناسي باليني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
كارشناس مريم حق شناس كارشناس روانشناسي باليني ك- عصر ك- عصر ك- عصر ك- عصر ك- عصر ك- عصر -
كارشناس حميد فرجادپور كارشناس روانشناسي باليني ك-صبح - ك-صبح - ك-صبح - -

غدد درون ريز و متابوليسم اطفال

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر مولود صفاري راد فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم اطفال - - - - - - ك-صبح

ارتوپدي فني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
كارشناس سميه ملازم الحسيني كارشناس ارتوپدي فني ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر -
ارتباط با ما

آدرس : جزيره كيش ، ميدان هرمز ، بلوار حريره ، خيابان ابن سينا

تلفن : 10-44459400 076

فاکس : 44459409 076

کد پستی : 85415 - 79416

ایمیل : info@Kishhospitalfz.com