تاریخ 1394/08/05 زمان 13:42:11 بازدید 2420
رسالت بيمارستان

متن رسالت نامه بيمارستان كيش مصوب 1397